KIDR
http://kidr.pl/numer/13-3-2018
Export date: Wed Oct 21 12:59:00 2020 / +0000 GMT

13 (3/2018)

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. VI)

 • Paweł Janda: Zaskarżalność postanowień wydanych w celu zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

 • Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak: Odpowiedzialność prawna członków rady wierzycieli w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 • Rafał Adamus: Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może dochodzić od jej członków uzupełnienia straty bilansowej?

 • Grzegorz Kozub: Likwidacja masy upadłości w drodze przetargu i aukcji – w trybie art. 320 Pr.U. czy z wolnej ręki – kształtowanie dobrych praktyk

 • Karolina Schiffter, Bartosz Sierakowski: Redukcja zatrudnienia jako forma działań sanacyjnych w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego

 • Miłosz Młynarski: Syndyk masy upadłości jako strona umów działowych – wybrane zagadnienia

 • Piotr Paweł Wydrzyński, Łukasz Czarnocki, Piotr Olewniczak: Co wolno upadłemu? Prawa i obowiązki upadłego konsumenta. Część II

 • Łukasz Lewandowski: Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej a zawarcie układu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 roku, II CSK 468/17

 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Rozbieżności w wykładni pojęcia „czasu właściwego” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w kontekście art. 116 Ordynacji podatkowej oraz art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego

 • Łukasz Wolbach: Roszczenie o przelanie do masy upadłości sum nieprzekazanych wierzycielom – analiza wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 31 stycznia 2018 r., sygn. akt I ACA 1484/17

 • Tadeusz Czarnota: Bibliografia z zakresu upadłości i restrukturyzacji za rok 2017

Post date: 2018-09-13 12:43:30
Post date GMT: 2018-09-13 10:43:30

Post modified date: 2018-09-13 12:43:30
Post modified date GMT: 2018-09-13 10:43:30

Export date: Wed Oct 21 12:59:00 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com