Bilans jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym. Część 2 – Aktywa obrotowe i pasywa bilansu (termin 11.06.2021 r., godz. 9:30-13:00)

Bilans jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym. Część 2 – Aktywa obrotowe i pasywa bilansu (termin 11.06.2021 r., godz. 9:30-13:00)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących z bilansu oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Część druga „Aktywa obrotowe i pasywa bilansu” jest poświęcona omówieniu pojęć występujących w aktywach obrotowych i pasywach. Uczestnicy są także zaznajamiani z zasadami interpretacji wartości pojawiających się przy poszczególnych pozycjach bilansowych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się działalnością prawniczą, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z dokumentacją finansową przedsiębiorstw, doradzają menedżerom w sprawach finansowych, a także komunikują się z osobami z działów finansowo-księgowych. W szczególności zapraszamy prawników, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych.

Prelegent: dr Adam Chmielewski, biegły rewident, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Program

 • Aktywa obrotowe
  • Zapasy – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Należności krótkoterminowe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Inwestycje krótkoterminowe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rozliczenia międzyokresowe czynne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
 • Pasywa
  • Podział pasywów na kapitały własne i obce
  • Metody wyceny pasywów
  • Kapitały: podstawowy, zapasowy, rezerwowy – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Kapitał z aktualizacji wyceny – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Wynik finansowy – z roku bieżącego, z lat poprzednich
  • Błędy lat ubiegłych – zasady prezentacji w bilansie
  • Zobowiązania – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rezerwy na zobowiązania – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rozliczenia międzyokresowe bierne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyce

Opłaty

 1. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 292,68 zł netto + 23% VAT = 360 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: skladki@kidr.pl)
 2. Dla pozostałych osób – 382,11 zł netto + 23% VAT = 470 zł brutto