Komunikat KNF dot. blokowania rachunków w upadłości konsumenckiej

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy komunikat UKNF dot. blokady rachunków bankowych w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Komunikat został sporządzony oraz opublikowany ze względu na otrzymywane przez UKNF sygnały wskazujących na potencjalne nieprawidłowości i rozbieżności interpretacyjne
związane z blokadą rachunków bankowych należących do konsumentów, w stosunku do których ogłoszono postanowienie o upadłości konsumenckiej.

Otrzymywane sygnały wskazywały, między innymi na wątpliwości interpretacyjne w zakresie momentu dokonania blokady rachunku bankowego upadłego (konsumenta) i znaczenia w tym
zakresie publikacji w MSIG obwieszczenia o ogłoszeniu postanowienia o upadłości.

Ponadto z otrzymywanych sygnałów oraz działań analitycznych prowadzonych przez UKNF wynikała rozbieżna praktyka banków w zakresie badania statusu i ewentualnej wypłaty środków z rachunku bankowego upadłego (konsumenta), które zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, nie wchodzą do masy upadłości.

Pismo informacyjne do KIDR w sprawie Komunikatu UKNF

Komunikat_UKNF_dot_blokady_rachunkow_bankowych_w_przypadku_ogloszenia_upadlosci_konsumenckiej