Nr 10 (4/2017) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już od 18 grudnia 2017 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, dziesiąty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. III)
 • Materialnoprawne i procesowe aspekty odpowiedzialności na podstawie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego
 • Wpływ skutków ogłoszenia upadłości wynajmującego na umowę najmu nieruchomości
 • Układ częściowy
 • Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja
 • Układ a kwestia przedawnienia
 • Problem przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych w toku postępowań restrukturyzacyjnych
 • Czy postępowanie upadłościowe może toczyć się pomimo stwierdzenia przez sąd braku podstaw do ogłoszenia upadłości?
 • Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o upadłość celowej spółki deweloperskiej
 • Plan spłaty w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej a odpowiedzialność poręczycieli, współdłużników solidarnych i rzeczowych za zobowiązania upadłego
 • Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r.
 • Problemy z cesją wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Możliwość podniesienia zarzutu bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika na etapie tworzenia listy wierzytelności i spisu wierzytelności
 • Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa i uznane za bezskuteczne – w stosunku do masy upadłości – uwagi praktyczne
 • Sprawozdanie z II Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych