Nr 9 (3/2017) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już od 18 września 2017 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, dziewiąty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II)
 • Zbycie nieruchomości przez syndyka masy upadłości po orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej upadłego – wybrane zagadnienia
 • Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack)
 • Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Przejście licencji, koncesji i zezwoleń w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym
 • Podatkowe skutki bezskuteczności czynności upadłego – czynności prawne.
 • Sposób oznaczenia i reprezentacji masy sanacyjnej w postępowaniach sądowych.
 • Upadłość banku a możliwość wykonania promes przez syndyka. Rzekomy problem prawny rozwiązany w sposób ekonomiczny.
 • Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – problemy praktyczne
 • Wykonalność a prawomocność postanowień w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym – zagadnienia praktyczne.
 • Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jej ewentualne implikacje.
 • Nowy wyrok TSUE o przejściu zakładu pracy w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego.
 • Pouczenie o odpowiedzialności karnej jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.