Zjazd Krajowy – zawiadomienie

Szanowni Delegaci!
Koleżanki i Koledzy!

W imieniu konwentu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych zwołuję Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych na dzień 8 czerwca 2018r. o godzinie 17:00 w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy – sala konferencyjna).

Zjazd rozpocznie się po zakończeniu szkolenia, które poprowadzi SSR Cezary Zalewski dedykowanego praktykom prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, na które zapraszamy serdecznie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu przez dziekana KIDR oraz przedstawienie pod głosowanie regulaminu zjazdu;
2. Wybór Prezydium zjazdu przewodniczącego zjazdu, sekretarza oraz ich zastępców a także komisji mandatowo skrutacyjnej;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zjazdu;
4. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu zjazdu oraz porządku obrad;
5. Sprawozdanie dziekana z działalności konwentu w roku 2017r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania rachunkowego Izby za 2017r.
7. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności w roku 201;.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium członkom władz KIDR.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Izby;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad;

W przypadku kolizji terminów i niemożliwości obradowania na Walnym Zjeździe Delegatów, uprzejmie proszę o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa osobom, które obdarzacie Państwo zaufaniem a które NA PEWNO będą obecne na zjeździe. Dopuszczamy skany lub faksy.

Jerzy Sławek

Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych