10 (4.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. III)
 • Dariusz Chrapoński – Materialnoprawne i procesowe aspekty odpowiedzialności na podstawie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego
 • Andrzej Torbus – Wpływ skutków ogłoszenia upadłości wynajmującego na umowę najmu nieruchomości
 • Cezary Zalewski – Układ częściowy
 • Rafał Adamus – Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja
 • Aleksander Jerzy Witosz – Układ a kwestia przedawnienia
 • Radomir Szaraniec – Problem przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych w toku postępowań restrukturyzacyjnych
 • Piotr Zimmerman, Norbert Frosztęga – Czy postępowanie upadłościowe może toczyć się
  pomimo stwierdzenia przez sąd braku podstaw do ogłoszenia upadłości?
 • Michał Królikowski, Łukasz Strycharczyk – Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku
  o upadłość celowej spółki deweloperskiej
 • Bartosz Sierakowski, Barbara Szczepkowska – Plan spłaty w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej a odpowiedzialność poręczycieli, współdłużników solidarnych i rzeczowych za zobowiązania upadłego
 • Sabina Korpalska – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw
  w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r.
 • Kazimierz Jeleński – Problemy z cesją wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz – Możliwość podniesienia zarzutu bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika na etapie tworzenia listy wierzytelności i spisu wierzytelności
 • Agata Majchrowska – Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa i uznane za bezskuteczne
  – w stosunku do masy upadłości – uwagi praktyczne
 • Anna Hrycaj – Sprawozdanie z II Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF