17 (3/2019)
NAKŁAD WYCZERPANY

Numer dostępny od 16 września.

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Cezary Zalewski: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia
 • Aleksander Jerzy Witosz, Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
 • Rafał Adamus: O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze
 • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dochodzenie roszczeń uzupełniających i przekazanie do masy upadłości
  przedmiotu majątkowego w przypadku bezskutecznej czynności prawnej upadłego
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Restrukturyzacja wierzytelności uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Piotr Kędzierski: Solidarna i subsydiarna odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki osobowej
  w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Sukiennik: Funkcjonowanie rady nadzorczej w postępowaniu upadłościowym
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Odpowiedzialność karnoskarbowa syndyka na podstawie przepisu
  art. 77 § 1 kodeksu karnego skarbowego z tytułu braku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • Marek Rechciński: Art. 75C prawa bankowego – chybiona regulacja czy wciąż niewykorzystany potencjał?
 • Rafał Adamus: Sprzedaż upadłościowa udziałów w prawie własności nieruchomości
  a wygaśnięcie hipotek obciążających całą nieruchomość
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w świetle celu przepisów
 • Norbert Frosztęga, Bartosz Sierakowski: Obowiązek przekazania środków pieniężnych do masy upadłości
  w następstwie ubezskutecznienia kar umownych na podstawie art. 130A Prawa upadłościowego
 • Mateusz Waberski: Problematyka wykonywania umów leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Anna Czornik, Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska: Restrukturyzacja zobowiązania podatkowego
  a obowiązek informowania o schemacie podatkowym
 • Dariusz Chrapoński: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2019 r., III CZP 55/18

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF