21 (3/2020)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Anna Hrycaj: Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej na wniosek dłużnika
 • Patryk Filipiak: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane instytucje i przebieg
 • Karol Tatara, Łukasz Trela: Wybrane problemy z zakresu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
 • Norbert Frosztęga: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane
 • Mirosław Mozdżeń: Przygotowana upadłość – zakres kontroli sprawowanej przez syndyka
 • Rafał Adamus: Problem przekazania do masy układowej w przyspieszonym postępowaniu układowym sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym
 • Wojciech Bokina, Małgorzata Woźniak, Magdalena Michalik: Czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego beneficjenta w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy publicznej związanej z Covid-19 powoduje konieczność zwrotu dotacji?
 • Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk: Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej w reżimie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk: Sprzedaż szpitala w ramach pre-packu – wybrane zagadnienia
 • Wojciech Młocek, Stefania Strzałka: Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem spółki komandytowej w przypadku upadłości lub likwidacji spółki komandytowej
 • Ivan Smanio: Prawo upadłościowe i mediacje – wybrane zagadnienia
 • Jacek Zin: Określenie wysokości kosztów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumenta przyznawanych syndykowi w formie zaliczki (art. 491 7 pr. up.)
 • Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 369/19 – upadłość a jeden wierzyciel – prawidłowa wykładnia art. 116 Ordynacji podatkowej

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF