24 (2/2021)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Cezary Zalewski: Kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego
 • Paweł Janda: Zaspokojenie zastawnika rejestrowego w drodze przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy
 • Piotr Zimmerman, Wojciech Pustelnik: Postupadłościowa zdolność kredytowa – czy „nowy start” ciągnie za sobą bagaż doświadczeń?
 • Rafał Adamus: Kompetencja do zarządzania opłatami eksploatacyjnymi w upadłej spółdzielni mieszkaniowej
 • Wojciech Bokina, Aleksandra Bobińska: Czy wierzytelności wierzyciela osobistego zabezpieczonego rzeczowo należy regulować w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?
 • Norbert Frosztęga, Mateusz Waberski: Status środków uzyskanych z PFR w postępowaniu upadłościowym
 • Łukasz Grenda: Dopuszczalność zabezpieczenia roszczeń syndyka masy upadłości i zarządcy w postępowaniu sanacyjnym wynikających z bezskutecznych czynności prawnych
 • Zbigniew Miczek: Właściwość miejscowa sądu w sprawach powództw z art. 229 Kodeksu spółek handlowych\
 • Paweł Lewandowski, Iwo Jedliński: Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jako pułapka na oddłużonego konsumenta
 • Maciej Geromin, Maciej Stasiewicz: Objęcie układem subwencji z tzw. Tarcz 1.0 I 2.0 – kwestie praktyczne
 • Karol Tatara, Łukasz Trela: Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z 10 grudnia 2020 r., sygn. akt I C 561/19.

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF