25 (3/2021)

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Przemysław Wołowski: Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – kierunek zmian
 • Cezary Zalewski: Zobowiązania alimentacyjne w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia
 • Zbigniew Miczek: Właściwość sądu w sprawach o roszczenia z art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego
 • Joanna Kruczalak-Jankowska: Jak budować w Polsce kulturę restrukturyzacji – uwagi na tle wdrożenia dyrektywy 2019/1023
 • Rafał Adamus: Era uproszczonej restrukturyzacji
 • Marzena Zalewska: Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – wybrane aspekty praktyczne
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela: Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za naruszenie obowiązków wynikających z zajęcia rachunku bankowego w kontekście art. 312 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Restrukturyzacja i upadłość z perspektywy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect
 • Ivan Smanio: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – studium przypadku
 • Jerzy Bombczyński, Anna Krzanicka: Przesłanki wszczęcia przymusowej restrukturyzacji (resolution) – zagadnienia wybrane