26 (4/2021)

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Aleksander Jerzy Witosz: Wymóg zgody spółki na zbycie udziałów (akcji) w toku postępowania upadłościowego
 • Rafał Adamus: Trwałość bezskuteczności cesji wierzytelności przyszłych w czasie wykonywania układu
 • Piotr Kędzierski: Zatwierdzenie układu w (uproszczonym) postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane zagadnienia podatkowe
 • Michał Węgliński: Likwidacja masy upadłości – uproszczenie procedury?
 • Maciej Giermak, Mateusz Latosiński: Konsekwencje uznania wierzytelności w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Łukasz Lewandowski: Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej a restrukturyzacja dewelopera
 • Piotr Jankowski: Zobowiązania upadłego będącego osobą fizyczną niepodlegające umorzeniu
 • Agata Duda-Bieniek: Weryfikacja możliwości zarobkowych upadłego celem ustalenia planu spłaty wierzycieli
 • Grzegorz Kolasa: Stanowisko w przedmiocie stosowania art. 320 ustawy – Prawo upadłościowe w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Dariusz Chrapoński: Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką przymusową po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 lutego 2021 r., III CZP 23/20