27 (1/2022)

  • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • Rafał Adamus: Skutki umorzenia postępowania sanacyjnego dla toczącego się procesu pauliańskiego
  • Radosław Flejszar, Karol Tatara, Łukasz Trela: Prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu w kontekście zaskarżenia jurysdykcji krajowej
  • Patryk Filipiak: Dopuszczalność egzekucji w postępowaniu restrukturyzacyjnym po 1 grudnia 2021 r.
  • Norbert Frosztęga: Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0. – zagadnienia wybrane
  • Hubert Zieliński, Marta Romańska, Piotr Kempiński: Głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli – wybrane zagadnienia praktyczne
  • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Dokonywanie obwieszczenia o dniu układowym – wybrane problemy praktyczne
  • Marcelina Serocka, Przemysław Wierzbicki: Skutki upadłości konsumenckiej twórcy (autora)
  • Tomasz Józef Olejek: Sens i nonsens art. 13 ust. 2a i art. 361 ust. 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe