32 (2/2023)

  • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • Rafał Adamus: Problem „przejścia” z umorzonego postępowania sanacyjnego do postępowania o zatwierdzenie układu
  • Łukasz Kozakiewicz: Przyczyny powstania lub pogłębienia stanu niewypłacalności upadłego konsumenta – istotny element projektu planu spłaty wierzycieli
  • Norbert Frosztęga, Michał Paczek: Ustawowe prawo pierwokupu gminy a sprzedaż przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym
  • Wojciech Bokina, Paulina Sułkowska: Charakter odpowiedzialności zarządcy masy sanacyjnej
  • Mateusz Palian, Łukasz Trela: Uprawnienia zarządcy przymusowego do wykonywania praw korporacyjnych przysługujących dłużnikowi
  • Jakub Michalak, Bartosz Sokół: Zagrożenie niewypłacalnością – definicja ekonomiczno-prawna i sposób identyfikacji
  • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Postępowanie restrukturyzacyjne – bazy informacji gospodarczej – finansowanie podmiotów restrukturyzowanych
  • Michał Węgliński: Czy niezłożenie oryginału pisma sporządzonego w papierze powinno skutkować jego zwrotem? Rozważania na tle art. 216a ust. 1e p.u. i art. 196a ust. 6 p.r.