9 (3.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II) – postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Piotr Gil – Zbycie nieruchomości przez syndyka masy upadłości po orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej upadłego – wybrane zagadnienia.
 • Karol Tatara, Łukasz Trela – Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack).
 • Grzegorz Godlewski, Anna Krzanicka-Burda – Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz – Przejście licencji, koncesji i zezwoleń w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym.
 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki bezskuteczności czynności upadłego – czynności prawne.
 • Maria Wiktorowicz, Marek Kochański, Małgorzata Anisimowicz – Sposób oznaczenia i reprezentacji masy sanacyjnej w postępowaniach sądowych.
 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk – Upadłość banku a możliwość wykonania promes przez syndyka. Rzekomy problem prawny rozwiązany w sposób ekonomiczny.
 • Adriana Kidawa – Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – problemy praktyczne.
 • Bartłomiej Solarz – Wykonalność a prawomocność postanowień w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym – zagadnienia praktyczne.
 • Maciej Tuszakowski, Łukasz Witkowski – Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jej ewentualne implikacje.
 • Magdalena Zwolińska – Nowy wyrok TSUE o przejściu zakładu pracy w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego.
 • Andrzej Gąsior – Pouczenie o odpowiedzialności karnej jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF