Regulamin forum dyskusujnego

Regulamin forum dyskusyjnego Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych (dalej “Forum”) dostępnego na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych (dalej “KIDR”) pod adresem: www.kidr.pl (dalej “Strona”)

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego forum dyskusyjnego – Forum (dalej “Regulamin”).
 2. Forum służy do ułatwienia komunikacji między członkami KIDR, którzy są zainteresowani materiałami i informacjami zamieszczonymi na Stronie, lub też stronach i treściach, do których Strona odsyła, jak również do umożliwienia publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum lub pod materiałami opublikowanymi w portalu autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych.
 3. Użytkownikami Forum mogą być wyłącznie członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, niezalegający z płatnościami składek członkowskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powtarzające się braki lub opóźnienia w płatnościach składek członkowskich na rzecz KIDR mogą być podstawą decyzji o zawieszeniu użytkownika na Forum, do czasu zapłacenia zaległych składek lub innej decyzji KIDR – jako administratora forum. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia z tego tytułu należy kierować na adres: kidr@kidr.pl
 4. Forum jest dostępne jedynie dla zalogowanych użytkowników, którzy utworzą na forum konto,posługując się swoim, zindywidualizowanym adresem e-mail i wybranym przez siebie haśle. Dane do logowania na Forum nie mogą być nikomu ujawniane, a ewentualne działanie przez przedstawiciela lub pełnomocnika powinno być z wyprzedzeniem zgłoszone KIDR – administratorowi Forum, tak aby przedstawiciel lub pełnomocnik miał własne konto na Forum.
 5. KIDR nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników Forum, jak również za ewentualne publikowanie treści przez Użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa (zarówno na Forum, jak i na Stronie). Powyższe odnosi się także do powszechnie przyjętych zasad publikacji w sieci Internet, jak też do powstrzymania się od rozpowszechnienia spamu, a ponadto do przestrzegania Netykiety.
 6. KIDR zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania i usunięcia wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych na Stronie, a także zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 7. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co nie pozbawia KIDR prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum, lub też Strony – przykładowo w odniesieniu do komentarzy zamieszczonych na Stronie.
 8. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej lub wyrażonej w drodze wiadomości e-mail, zgody KIDR jest zabronione.
 9. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia KIDR do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.
 11. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, KIDR nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum lub Strony. KIDR zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum lub Strony, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania. KIDR zastrzega sobie także prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum lub Stronie.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail (loginu), imienia i nazwiska, adresu IP, przynależności organizacyjnej, w celu publikowania postów lub tematów na Forum, a także brania udziału w aktywnościach związanych z uczestnictwem na Forum, kontaktu z innymi użytkownikami Forum (czat, prywatna wiadomość) oraz z administratorami. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Osoba udzielająca zgody ma prawo żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, bądź do momentu, gdy okażą się one nieaktualne. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie wiadomości na adres kidr@kidr.pl bądź pisemnie. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa.
 13. W przypadku zapisania się do tzw. newslettera, użytkownik Strony wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu otrzymywania informacji o bieżącej działalności KIDR, organizowanych szkoleniach oraz wydarzeniach, nad którymi KIDR objęła patronat, i innych, jak również o sprawach związanych z wydawaniem kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Osoba udzielająca zgody ma prawo żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, bądź do momentu, gdy okażą się one nieaktualne. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie wiadomości na adres kidr@kidr.pl bądź pisemnie. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa.
 14. Użytkownicy mający jakiekolwiek zastrzeżenia do działania Forum, jak też publikowanych bądź rozpowszechnianych treści, materiałów lub innych danych, powinni zgłosić je e-mailowo na adres: kidr@kidr.pl. Dotyczy to także wszelkie ew. zastrzeżeń dotyczących moderowania treści przez KIDR. Jeżeli warunki techniczne i organizacyjne na to pozwolą, zgłaszanie zastrzeżeń będzie także możliwe poprzez kontakt z Użytkownikami, którzy będą posiadali status administratora Forum, w wiadomości prywatnej.
 15. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 16. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane poprzez ich publikację na Stronie oraz w odpowiedniej zakładce Forum.