2022 01 20 Szkolenie: Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych z uwzględnieniem regulacji dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie:

Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych z uwzględnieniem regulacji dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych

PRELEGENT

  • dr. hab Anna Hrycaj, prof. UŁa –

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

PROGRAM SZKOLENIA (w załączeniu)                     

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia praktyczne

  • W toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd zabezpieczył majątek dłużnika A przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w toku postępowania cywilnego powód A i pozwany B zawarli ugodę. Czy dłużnik był uprawniony do samodzielnego dokonania tej czynności?
  • Sąd zmienił sposób zabezpieczenia majątku dłużnika w ten sposób, że odwołał tymczasowego nadzorcę sądowego, ustanowił zarząd przymusowy nad majątkiem dłużnika i wyznaczył zarządcę przymusowego. Wierzyciel zamierza wytoczyć powództwo o zapłatę. Kogo winien wskazać w pozwie? Wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wstąpienia do postępowania zarządcy przymusowego. Pełnomocnik powoda (dłużnika) uważa, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania.
  • Dłużnik był w postępowaniu cywilnym reprezentowany przez pełnomocnika. Komu należy doręczyć odpis postanowienia o zawieszeniu postępowania z powodu ogłoszenia upadłości? Jaki jest wpływ ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictwa procesowego?
  • 23 grudnia 2013r. został skutecznie złożony pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi A. W dniu 8 stycznia 2014r. sąd ogłosił upadłość A. 23 marca 2014r. zapadł wyrok przeciwko A, którym sąd zasądził od A na rzecz wierzyciela E kwotę xxx z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.10.2012r. do dnia zapłaty. Nie wpłynął wniosek o uzasadnienie. Sąd cywilny powziął informację o ogłoszeniu upadłości pozwanego w dniu 12 kwietnia 2014r. Jaki będzie dalszy bieg postępowania?
  • Podwykonawca pozwał inwestora. W stosunku do wykonawcy ogłoszono upadłość. Inwestor wnosi o wezwanie syndyka do udziału w sprawie na podstawie art. 84 k.p.c. Czy jest to dopuszczalne?
  • Po ogłoszeniu upadłości konsumenta (osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej) syndyk otrzymał nakazy zapłaty wydany przeciwko upadłemu już po ogłoszeniu upadłości. Jakie powinien podjąć działania.
  • Wierzyciel prowadził proces przeciwko dłużnikowi, który ogłosił upadłość. Wierzyciel  dokonał zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wierzytelność została uznana na liście wierzytelności w całości zgodnie ze zgłoszeniem. Czy sąd powinien umorzyć postępowanie procesowe? Jakie są ryzyka potencjalnego umorzenia postępowania dla wierzyciela? Jakie są korzyści gdyby wierzyciel cofnął pozew? Dlaczego w takiej sytuacji nie należy cofać pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia?

Opłaty

  1. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 292,68 zł netto + 23% VAT = 360 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: skladki@kidr.pl)
  2. Dla pozostałych osób – 382,11 zł netto + 23% VAT = 470 zł brutto

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24, prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl

Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty (pole: kod kuponu), cena zostanie skorygowana automatycznie.