Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny

 

REDAKCJA

ul. PCK 10/7
40-057 Katowice
tel. +48 32 323-14-09
fax +48 32 750-50-19
e-mail: prenumerata@kidr.pl

 

REDAKTOR NACZELNY

Mateusz Bienioszek
e-mail: mateusz.bienioszek@kidr.pl
tel. +48 32 323-14-09

 

PRENUMERATA

Cena kwartalnika w prenumeracie wynosi jedynie 200 zł brutto rocznie (50 zł za 1 egzemplarz).
Prenumerata jest możliwa tylko na pełny rok kalendarzowy.
Złożenie zamówienia na prenumeratę powinno zostać dokonane do dnia 20 lutego.

W celu zaprenumerowania kwartalnika, prosimy o przesłanie mailem na adres: prenumerata@kidr.pl:
1. danych do faktury
2. adresu do wysyłki kwartalnika (i faktury)
3. potwierdzenia przelewu

W przypadku zamówień złożonych po 20 lutego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 664-504-548 w celu ustalenia indywidualnych warunków zamówienia.

Dane do przelewu:
Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych
ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa
nr rachunku: 06 1160 2202 0000 0003 0562 8684
tytułem: „Prenumerata – Doradca Restrukturyzacyjny – numery od …. do …..”.

Istnieje również możliwość  nabycia numerów archiwalnych w cenie 70 zł brutto dokonując opłaty na w/w rachunek i wskazując w tytule przelewu dany numer kwartalnika.

 

Numery

nr 36 (2/2024)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • Piotr Jerzy Kędzierski, Piotr Sławicki: Ugoda w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wybrane zagadnienia,
 • Rafał Adamus: Jeszcze o radzie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
 • Norbert Frosztęga: Bezskuteczność spłaty niewymagalnej wierzytelności hipotecznej na przedpolu upadłości,
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Propozycje układowe obejmujące świadczenia niepieniężne,
 • Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik: Nadzorca nie ponosi opłaty sądowej od wniosku o uchylenie układu – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lutego 2024r., WA/GZ-KRZ/87/2023,
 • Norbert Frosztęga, Mateusz Waberski: Zniesienie współwłasności nieruchomości jako sposób na obejście przez syndyka art. 1013 k.p.c.?
 • Damian Dworzański, Jacek Zin: Wykluczenie cyfrowe uczestnika postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – zagadnienia praktyczne,
 • Rafał Adamus: Kumulacja postępowań: restrukturyzacyjnego nieprawomocnie umorzonego, o zatwierdzenie układu, o ogłoszenie upadłości na podstawie wniosku uproszczonego

nr 35 (1/2024)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek, Aleksander Jerzy Witosz: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa na podstawie art. 323 Prawo restrukturyzowanego,
 • Rafał Adamus: Zagadnienie wpisu ostrzeżeń do ksiąg wieczystych po prawomocnym zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • Przemysław Wołowski: Racjonalność likwidacji przedmiotów stanowiących składnik masy upadłości, których miernik wartości sprzedażowej jest znikomy,
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Niebezpieczeństwo pokrzywdzenia wierzycieli rzeczowych i niewłaściwy podział korzyści w pre-packu – o potrzebie zmiany przesłanek uwzględnienia przygotowanej likwidacji,
 • Bartosz Sierakowski: Czy 10 listopada 2023 r. zmieniły się zasady likwidacji przez syndyka udziałów w spółce z o.o.?
 • Łukasz Grenda: Skutek egzekucyjny sprzedaży upadłościowej i odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe a bezskuteczność czynności prawnej,
 • Beata Krokos, Norbert Frosztęga: Upadłość fundacji rodzinnej. Zagadnienia wybrane,
 • Barbara Teisseyre, Krzysztof Czerkas: Finansowanie restrukturyzacji – rola banków i innych instytucji. Bariery regulacyjne,
 • Tomasz Rogala: Dopuszczalność postępowania restrukturyzacyjnego wobec wierzytelności stanowiących kwoty pomocy publicznej, w stosunku do których Komisja Europejska wydała decyzję nakazującą ich zwrot,
 • Grzegorz Mazur, Patrycja Kaczor: Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – zagadnienia praktyczne,
 • Małgorzata Kuczewska-Łaska, Krzysztof Czerkas: Współpraca mediatora i doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

nr 34 (4/2023)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Łukasz Kozakiewicz: Wierzytelności przedawnione w projekcie planu spłaty wierzycieli
 • Rafał Adamus: Problem zabezpieczenia roszczeń z kredytów frankowych
  przeciwko syndykowi masy upadłości banku – kredytodawcy
 • Piotr Zimmerman, Wojciech Bobik: Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo na mieniu dłużnika a egzekucja po zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Wybrane praktyczne aspekty związane z wykonywaniem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – część 2
 • Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik: Opłata sądowa od sprzeciwu do listy wierzytelności,
  ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń wynikających z czynności bankowych
 • Patrycja Grenda: Należności pracownicze w postępowaniu upadłościowym z uwzględnieniem sytuacji tzw. ubóstwa masy upadłości
 • Jakub Ostrowski: Wymóg złożenia oferty nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oznaczonemu adresatowi
 • Bartosz Sierakowski, Mateusz Waberski: Postępowania dotyczące masy układowej
  w orzecznictwie sądów administracyjnych – glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2023 r. (sygn. akt II OZ 96/23)
 • Raport – upadłości i restrukturyzacje – III kwartał 2023 r.

 

nr 33 (3/2023)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Aleksander Jerzy Witosz: Prawo upadłego do żądania wyjaśnień i dokumentacji od syndyka
 • Anna Hrycaj: Wpływ ogłoszenia upadłości banku na rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie
  w procesach dotyczących „umów o kredyt frankowy”
 • Rafał Adamus: Skutki świadczenia dłużnika rzeczowego na rzecz obligatariuszy
  po ogłoszeniu upadłości emitenta obligacji
 • Paweł Janda: Klauzula nieważności postanowień umów w przypadku wszczęcia postępowania
  o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości, lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Patryk Filipiak, Rafał Kowalczyk: Dochodzenie roszczeń kredytobiorcy z tytułu nieważnej umowy o kredyt frankowy w postępowaniu upadłościowym banku – kredytodawcy
 • Norbert Frosztęga: Wpływ układu na zakres odpowiedzialności współdłużników
 • Piotr Kempiński, Rafał Kowalczyk: Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym – projektowane zmiany
 • Bartosz Groele, Jakub Chamielec: Dopuszczalność złożenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym zażalenia do Sądu Najwyższego w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela: Problem zgód korporacyjnych na sprzedaż w wykonaniu układu likwidacyjnego
 • Wojciech Młocek, Bartosz Magnowski: Wpływ ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej na postępowania cywilne prowadzone względem upadłego
 • Aleksandra Krawczyk: Zaskarżenie uchwały wspólników (akcjonariuszy) przez syndyka, zarządcę i nadzorcę w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

nr 32 (2/2023)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Rafał Adamus: Problem „przejścia” z umorzonego postępowania sanacyjnego do postępowania o zatwierdzenie układu
 • Łukasz Kozakiewicz: Przyczyny powstania lub pogłębienia stanu niewypłacalności upadłego konsumenta – istotny element projektu planu spłaty wierzycieli
 • Norbert Frosztęga, Michał Paczek: Ustawowe prawo pierwokupu gminy a sprzedaż przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym
 • Wojciech Bokina, Paulina Sułkowska: Charakter odpowiedzialności zarządcy masy sanacyjnej
 • Mateusz Palian, Łukasz Trela: Uprawnienia zarządcy przymusowego do wykonywania praw korporacyjnych przysługujących dłużnikowi
 • Jakub Michalak, Bartosz Sokół: Zagrożenie niewypłacalnością – definicja ekonomiczno-prawna i sposób identyfikacji
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Postępowanie restrukturyzacyjne – bazy informacji gospodarczej – finansowanie podmiotów restrukturyzowanych
 • Michał Węgliński: Czy niezłożenie oryginału pisma sporządzonego w papierze powinno skutkować jego zwrotem? Rozważania na tle art. 216a ust. 1e p.u. i art. 196a ust. 6 p.r.

nr 31 (1/2023)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Dariusz Chrapoński: Zasądzenie świadczenia i sposób oznaczenia syndyka lub zarządcy w procesach z ich udziałem
 • Małgorzata Gołębiowska, Małgorzata Jaskulska: Obowiązki upadłego konsumenta i skutki ich naruszenia
 • Przemysław Wołowski: Wpis hipoteki umownej do księgi wieczystej po ogłoszeniu upadłości właściciela nieruchomości
 • Rafał Adamus: Czy zachowanie proceduralne sądu może niweczyć cel restrukturyzacji w kontekście ekonomicznej analizy prawa?
 • Paweł Janda: Charakter zgody kuratora na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład osobnej masy upadłości w postępowaniach odrębnych
 • Patryk Filipiak: Upadłość osoby trzeciej a zaskarżanie czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Miłosz Młynarski: Wybrane problemy na styku praktyki notarialnej i praktyki prawa upadłościowego
 • Łukasz Grenda: Postępowanie restrukturyzacyjne podmiotów powiązanych – problemy praktyczne
 • Michał Węgliński: Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika – wybrane zagadnienia praktyczne
 • Piotr Turski: Wykorzystanie wyroku pauliańskiego indywidualnego wierzyciela w upadłości dłużnika oraz podstawienie procesowe syndyka w miejsce powoda w procesie pauliańskim
 • Witold Missala: Krajowy Standard Rachunkowości nr 14. O czym powinien wiedzieć doradca restrukturyzacyjny?
 • Paweł Kuglarz, Mateusz Kaliński: Propozycja Dyrektywy harmonizującej niektóre aspekty prawa upadłościowego – czy Polskę czeka kolejna rewolucja w przepisach?

nr 30 (4/2022)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Piotr Kędzierski: Czy wynagrodzenie syndyka może być kosztem likwidacji? Próba wykładni art. 345 ust. 1 Prawa upadłościowego
 • Łukasz Zawadzki: Prekluzja dowodowa w art. 258 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe czy też jej brak – rozstrzygnie Sąd Najwyższy
 • Rafał Adamus: Niektóre konsekwencje bezskuteczności czynności względem masy upadłości w świetle koncepcji tzw. skutku egzekucyjnego
 • Marek Porzycki, Bartosz Groele: Dopuszczalność złożenia wniosku sanacyjnego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem w spółce komandytowej przez wierzyciela spółki komandytowej
 • Łukasz Grenda: Bezskuteczność czynności prawnych – wybrane problemy praktyczne
 • Patryk Filipiak: Kilka uwag o zaliczce na wynagrodzenie nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym
 • Norbert Frosztęga, Wojciech Bobik: Zakaz wypowiadania umów w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Spółka cywilna w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wybrane zagadnienia
 • Joanna Podczaszy: Wymagalne zobowiązania powstałe na gruncie art. 299 K.S.H., a możliwość ich umorzenia w upadłości konsumenckiej

 

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 29 (3/2022)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Cezary Zalewski: Tytuły egzekucyjne i wykonawcze w świetle przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego – wybrane zagadnienia
 • Edyta Dzielińska: Status pracownika i pracodawcy w przypadku likwidacji pracodawcy – regulacje wyłączające ochronę praw pracowniczych
 • Rafał Adamus: Status prawny administracyjnych kar pieniężnych w kontekście otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Bartosz Sierakowski, Mateusz Waberski: Ogłoszenie upadłości podmiotu wpisanego na listę sankcyjną
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela: Prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu o zmianę układu
 • Piotr Bartosiewicz: Skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych w postępowaniu karnym
 • Łukasz Grenda, Patrycja Grenda: Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji
 • Patryk Filipiak, Maciej Woźniak: Postępowanie o przekazanie składników majątku do masy upadłościowej i sanacyjnej na skutek czynności fraudacyjnych po 1 grudnia 2021 r.
 • Wojciech Bokina, Paulina Sułkowska: Egzekucja wierzytelności ujętych w zatwierdzonym spisie wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
 • Agata Duda-Bieniek: Upadłość konsumencka byłego członka zarządu – wybrane zagadnienia
 • Bartłomiej Solarz, Jan Hambura: Zarządca przymusowy ustanowiony na podstawie kodeksu postępowania karnego a jego prawo do reprezentowania spółki w postępowaniu sądowym
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Wybrane praktyczne aspekty związane z wykonywaniem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Jarosław Stępniewski, Michał Wręczycki: Nieuczciwe praktyki podmiotów świadczących usługi prawne w zakresie sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Przemysław Wierzbicki, Edyta Wróblewska, Marcin Orzechowski: Powództwo o wyłączenie z masy upadłości a umorzenie postępowania upadłościowego przed jego rozstrzygnięciem
 • Karol Tatara, Michał Masior, Mateusz Kaliński, Paweł Kuglarz, Aleksandra Broniek: Dwujęzyczna wersja przepisów odnośnie do postępowania o zatwierdzenie układu. Stan prawny na 28.06.2022 r. (wyciąg)

nr 28 (2/2022)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Dariusz Chrapoński: Upadłość osoby fizycznej a postępowania cywilne dotyczące jej zobowiązań
 • Łukasz Zawadzki: Nowe problemy w starych „ofach”. Praktyczne uwagi o roli „sędziego wyznaczonego” w uproszczonej upadłości konsumenckiej
 • Rafał Adamus: Wybrane problemy prawne dotyczące wierzytelności hipotecznych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Paweł Janda: Wierzytelność pracownicza w postępowaniu upadłościowym
 • Paweł Kuglarz, Mateusz Kaliński: Odpowiedzialność menedżerów w sytuacji niewypłacalności spółki w kontekście prawa holdingowego
 • Rafał Adamus, Wojciech Bokina: Wybrane problemy prawne dotyczące postępowania o zmianę układu
 • Izabela Skonieczna-Powałka, Beata Kotula: Dopuszczalność egzekucji z przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej upadłego
 • Agata Duda-Bieniek: Świadczenia na rzecz rodziny a upadłość konsumencka
 • Michał Cecerko, Bartosz Saładyk: Finansowanie wewnątrzgrupowe a test bilansowy niewypłacalności – tysiące bilansowych bankrutów?
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Niedopuszczalność spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem a opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu zobowiązań
 • Mateusz Waberski, Norbert Frosztęga: Pre-pack wobec przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej – glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 27 (1/2022)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Rafał Adamus: Skutki umorzenia postępowania sanacyjnego dla toczącego się procesu pauliańskiego
 • Radosław Flejszar, Karol Tatara, Łukasz Trela: Prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu w kontekście zaskarżenia jurysdykcji krajowej
 • Patryk Filipiak: Dopuszczalność egzekucji w postępowaniu restrukturyzacyjnym po 1 grudnia 2021 r.
 • Norbert Frosztęga: Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0. – zagadnienia wybrane
 • Hubert Zieliński, Marta Romańska, Piotr Kempiński: Głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli – wybrane zagadnienia praktyczne
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Dokonywanie obwieszczenia o dniu układowym – wybrane problemy praktyczne
 • Marcelina Serocka, Przemysław Wierzbicki: Skutki upadłości konsumenckiej twórcy (autora)
 • Tomasz Józef Olejek: Sens i nonsens art. 13 ust. 2a i art. 361 ust. 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

nr 26 (4/2021)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Aleksander Jerzy Witosz: Wymóg zgody spółki na zbycie udziałów (akcji) w toku postępowania upadłościowego
 • Rafał Adamus: Trwałość bezskuteczności cesji wierzytelności przyszłych w czasie wykonywania układu
 • Piotr Kędzierski: Zatwierdzenie układu w (uproszczonym) postępowaniu o zatwierdzenie układu
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane zagadnienia podatkowe
 • Michał Węgliński: Likwidacja masy upadłości – uproszczenie procedury?
 • Maciej Giermak, Mateusz Latosiński: Konsekwencje uznania wierzytelności w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Łukasz Lewandowski: Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej a restrukturyzacja dewelopera
 • Piotr Jankowski: Zobowiązania upadłego będącego osobą fizyczną niepodlegające umorzeniu
 • Agata Duda-Bieniek: Weryfikacja możliwości zarobkowych upadłego celem ustalenia planu spłaty wierzycieli
 • Grzegorz Kolasa: Stanowisko w przedmiocie stosowania art. 320 ustawy – Prawo upadłościowe w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Dariusz Chrapoński: Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką przymusową po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 lutego 2021 r., III CZP 23/20

nr 25 (3/2021)

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Przemysław Wołowski: Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – kierunek zmian
 • Cezary Zalewski: Zobowiązania alimentacyjne w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia
 • Zbigniew Miczek: Właściwość sądu w sprawach o roszczenia z art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego
 • Joanna Kruczalak-Jankowska: Jak budować w Polsce kulturę restrukturyzacji – uwagi na tle wdrożenia dyrektywy 2019/1023
 • Rafał Adamus: Era uproszczonej restrukturyzacji
 • Marzena Zalewska: Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – wybrane aspekty praktyczne
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela: Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za naruszenie obowiązków wynikających z zajęcia rachunku bankowego w kontekście art. 312 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Restrukturyzacja i upadłość z perspektywy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz NewConnect
 • Ivan Smanio: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – studium przypadku
 • Jerzy Bombczyński, Anna Krzanicka: Przesłanki wszczęcia przymusowej restrukturyzacji (resolution) – zagadnienia wybrane

nr 24 (2/2021)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Cezary Zalewski: Kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego
 • Paweł Janda: Zaspokojenie zastawnika rejestrowego w drodze przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy
 • Piotr Zimmerman, Wojciech Pustelnik: Postupadłościowa zdolność kredytowa – czy „nowy start” ciągnie za sobą bagaż doświadczeń?
 • Rafał Adamus: Kompetencja do zarządzania opłatami eksploatacyjnymi w upadłej spółdzielni mieszkaniowej
 • Wojciech Bokina, Aleksandra Bobińska: Czy wierzytelności wierzyciela osobistego zabezpieczonego rzeczowo należy regulować w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?
 • Norbert Frosztęga, Mateusz Waberski: Status środków uzyskanych z PFR w postępowaniu upadłościowym
 • Łukasz Grenda: Dopuszczalność zabezpieczenia roszczeń syndyka masy upadłości i zarządcy w postępowaniu sanacyjnym wynikających z bezskutecznych czynności prawnych
 • Zbigniew Miczek: Właściwość miejscowa sądu w sprawach powództw z art. 229 Kodeksu spółek handlowych\
 • Paweł Lewandowski, Iwo Jedliński: Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jako pułapka na oddłużonego konsumenta
 • Maciej Geromin, Maciej Stasiewicz: Objęcie układem subwencji z tzw. Tarcz 1.0 I 2.0 – kwestie praktyczne
 • Karol Tatara, Łukasz Trela: Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z 10 grudnia 2020 r., sygn. akt I C 561/19.

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 23 (1/2021)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (sprawy międzynarodowe)
 • Miłosz Młynarski, Paweł Janda: Wpływ upadłościowej sprzedaży ułamkowej części nieruchomości lub innego prawa na hipotekę
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Odpowiedzialność poręczycieli i współdłużników po umorzeniu zobowiązań dłużnika głównego w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Patryk Filipiak, Piotr Kempiński, Maciej Stradomski, Przemysław Grobelny, Hubert Zieliński: Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  z uwzględnieniem postanowień Dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej
 • Rafał Adamus: Niedopuszczalność konwersji wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgody wierzyciela, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Michał Węgliński: Zgłoszenie wierzytelności w nowej odsłonie – wybrane zagadnienia
 • Bartosz Groele, Dominika Koss: Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym 2.0
 • Norbert Frosztęga: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane. Część II
 • Paweł Chmieliński: Obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Zasady zaspokajania wierzytelności przez menedżera w stanie niewypłacalności w kontekście art. 302 Kodeksu karnego oraz art. 57 i 77 Kodeksu karnego skarbowego
 • Znowelizowane przepisy dotyczące przygotowanej likwidacji (pre-pack) w tłumaczeniu na język angielski (obowiązują od 24 marca 2020 r.)

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 22 (4/2020)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Paweł Janda: Projekt planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym konsumenta
 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Śmierć upadłego
 • Magdalena Michalska-Kania: Obowiązki kontrolne syndyka względem pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez wierzyciela w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego
 • Rafał Adamus: Czy warunkowe zobowiązanie do zawarcia umowy pożyczki wymaga zgód przewidzianych prawem restrukturyzacyjnym?
 • Mirosław Mozdżeń: Odpowiednie stosowanie art. 174 ust. 1 Prawa upadłościowego w przygotowanej likwidacji (studium przypadku)
 • Łukasz Grenda: Split payment a postępowanie upadłościowe
 • Wiktor Danielak, Piotr Zimmerman: Wpływ uchylenia układu na dalszy los wierzytelności zrestrukturyzowanych w całości w zakresie określonym w tym układzie i na bieg odsetek od tych wierzytelności
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Zabezpieczenie wniosku restrukturyzacyjnego w kontekście postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez wierzyciela dłużnika de lege lata i de lege ferenda
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Sukiennik: Prawo do odstąpienia od umów najmu w postępowaniu sanacyjnym – problemy najmów w galeriach handlowych
 • Magdalena Zwolińska, Grzegorz Godlewski: Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązanie z tytułu renty uzupełniającej za wypadek przy pracy
 • Dawid Paleczny: Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika sądowego
 • Ivan Smanio: Prawo restrukturyzacyjne i mediacje – wybrane zagadnienia
 • Dwujęzyczna wersja przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego / Bilingual version of law regarding simplified restructuring proceedings

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 21 (3/2020)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Anna Hrycaj: Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej na wniosek dłużnika
 • Patryk Filipiak: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane instytucje i przebieg
 • Karol Tatara, Łukasz Trela: Wybrane problemy z zakresu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
 • Norbert Frosztęga: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane
 • Mirosław Mozdżeń: Przygotowana upadłość – zakres kontroli sprawowanej przez syndyka
 • Rafał Adamus: Problem przekazania do masy układowej w przyspieszonym postępowaniu układowym sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym
 • Wojciech Bokina, Małgorzata Woźniak, Magdalena Michalik: Czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego beneficjenta w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy publicznej związanej z Covid-19 powoduje konieczność zwrotu dotacji?
 • Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk: Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej w reżimie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk: Sprzedaż szpitala w ramach pre-packu – wybrane zagadnienia
 • Wojciech Młocek, Stefania Strzałka: Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem spółki komandytowej w przypadku upadłości lub likwidacji spółki komandytowej
 • Ivan Smanio: Prawo upadłościowe i mediacje – wybrane zagadnienia
 • Jacek Zin: Określenie wysokości kosztów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumenta przyznawanych syndykowi w formie zaliczki (art. 491 7 pr. up.)
 • Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 369/19 – upadłość a jeden wierzyciel – prawidłowa wykładnia art. 116 Ordynacji podatkowej

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 20 (2/2020)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Anna Hrycaj, Piotr Kędzierski, Bartosz Sierakowski: Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem
 • Paweł Janda: Rozpoznanie wierzytelności przez syndyka w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia
 • Piotr Kędzierski: Przegląd i ocena zmian przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • Łukasz Kozakiewicz: Doręczanie pism w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym po nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r.
 • Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk: Oczekiwania wierzycieli a realia rynkowe – likwidacja masy upadłości w świetle zasady optymalizacji
 • Rafał Adamus: Dopuszczalność sprzedaży przez syndyka nieruchomości poniżej wartości wynikającej z opisu i oszacowania
 • Michał Węgliński: Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego i oczywista bezzasadność powództwa w upadłości i restrukturyzacji
 • Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy na obowiązek dokonania płatności bezpośredniej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy
 • Łukasz Grenda: Masa upadłości – ustalenie składu, domniemanie przynależności i postępowanie wyłączeniowe a odpowiedzialność syndyka
 • Wojciech Bokina, Radosław Graboś: Istnienie tylko jednej wierzytelności a odpowiedzialność na podstawie art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości członka zarządu sp. z o.o. lub s.a.
 • Piotr Kempiński: Obowiązki informacyjne upadłego wykonywane przez syndyka
 • Alicja Sobota, Łukasz Mróz: Obowiązki spółek w upadłości dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Małgorzata Ujma: Konsekwencje procesowe wniesienia powództwa o zapłatę wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości po ogłoszeniu upadłości
 • Paweł Kuglarz: Nowa szansa dla polskiego i europejskiego prawa upadłościowego – dyrektywa UE o restrukturyzacji zapobiegawczej

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 19 (1/2020)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Anna Hrycaj, Przemysław Wołowski: Podstawowe zasady prowadzenia akt przez syndyka masy upadłości
 • Aleksandra Machowska: Nowelizacja prawa upadłości konsumenckiej – ustawa z 30 sierpnia 2019 roku – wyzwanie dla sądów upadłościowych i syndyków
 • Paweł Janda: Weryfikacja formalna zgłoszenia wierzytelności przez syndyka masy upadłości
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Odpowiednie stosowanie art. 231 kodeksu pracy po nowelizacji prawa upadłościowego
 • Michał Węgliński: Kurator obligatariuszy – pozycja i zakres obowiązków w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Sławomir Witkowski: Parytet konwersji wierzytelności na udziały w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Przemysław Wołowski: Elektroniczne środki komunikacji w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Anna Krzanicka-Burda: Pozyskanie finansowania lub inwestora – zagadnienia wybrane
 • Magdalena Zwolińska: Praktyczne problemy ze środkami zgromadzonymi na rachunku ZFŚS upadłego pracodawcy w przypadku przejścia zakładu pracy
 • Michał Krasuń: Status prawny posiadacza gwarancyjnego weksla in blanco w postępowaniu upadłościowym
 • Kazimierz Jeleński: Czy układy częściowe wciąż mają sens?
 • Rafał Adamus: Czy umowa najmu nieruchomości obciążonej hipotecznie, zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, jest bezskuteczna wobec masy układowej?
 • Bartosz Krzesiak, Patryk Piwowarek, Łukasz Trela: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 18 (4/2019)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Grzegorz Kozub: Przegląd najważniejszych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej przyjętych ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw
 • Wojciech Piłat: Celowo, umyślnie czy wskutek rażącego niedbalstwa – kilka uwag o doprowadzeniu do swojej niewypłacalności
 • Emil Szczepaniak: Akty wykonawcze dla ustaw związanych z ostatnimi zmianami w prawie upadłościowym. Zapowiedź konsultacji publicznych
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Mordasewicz: Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i innych ustaw z 30 sierpnia 2019 roku – omówienie głównych zmian. Część I
 • Łukasz Grenda: Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Marcin Kubiczek, Jakub Michalak: Specyfika wyceny przedsiębiorstw na potrzeby opisu i oszacowania
  w ramach procedury przygotowanej likwidacji oraz w toku postępowania upadłościowego
 • Cezary Zalewski: Wynagrodzenie nadzorcy, zarządcy, syndyka
 • Rafał Adamus: Niewypłacalność piłkarskiego klubu sportowego
 • Mateusz Palian: W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie podwyższonej odpowiedzialności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w upadłości
 • Norbert Frosztęga, Piotr Zimmerman: Status wierzytelności z tytułu kar umownych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz: Egzekucja wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo po zatwierdzeniu układu
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 maja 2019 r., V CSK 207/18 – wytoczenie powództwa z art. 293 § 1 K.S.H. przez syndyka masy upadłości

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 17 (3/2019)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

Numer dostępny od 16 września.

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Cezary Zalewski: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia
 • Aleksander Jerzy Witosz, Agnieszka Cybulska-Bienioszek: Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
 • Rafał Adamus: O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze
 • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dochodzenie roszczeń uzupełniających i przekazanie do masy upadłości
  przedmiotu majątkowego w przypadku bezskutecznej czynności prawnej upadłego
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Restrukturyzacja wierzytelności uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Piotr Kędzierski: Solidarna i subsydiarna odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki osobowej
  w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk, Alicja Sukiennik: Funkcjonowanie rady nadzorczej w postępowaniu upadłościowym
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Odpowiedzialność karnoskarbowa syndyka na podstawie przepisu
  art. 77 § 1 kodeksu karnego skarbowego z tytułu braku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • Marek Rechciński: Art. 75C prawa bankowego – chybiona regulacja czy wciąż niewykorzystany potencjał?
 • Rafał Adamus: Sprzedaż upadłościowa udziałów w prawie własności nieruchomości
  a wygaśnięcie hipotek obciążających całą nieruchomość
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w świetle celu przepisów
 • Norbert Frosztęga, Bartosz Sierakowski: Obowiązek przekazania środków pieniężnych do masy upadłości
  w następstwie ubezskutecznienia kar umownych na podstawie art. 130A Prawa upadłościowego
 • Mateusz Waberski: Problematyka wykonywania umów leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Anna Czornik, Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska: Restrukturyzacja zobowiązania podatkowego
  a obowiązek informowania o schemacie podatkowym
 • Dariusz Chrapoński: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2019 r., III CZP 55/18

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 16 (2/2019)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od stycznia 2019 r.). Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu sanacyjnym na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacjnego
  na środki uzyskane przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego
 • Rafał Adamus: Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych przez bank
  o wartość zabezpieczenia zastawem rejestrowym na ryzyko ekspozycji kredytowej wobec dłużnika w sanacji
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Mariusz Purgał, Zbigniew Drabik: Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka – problemy praktyczne
 • Rafał Adamus: Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w upadłości
 • Jacek Pietrzela, Krzysztof Rudnik: Wybrane aspekty praktyczne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych wobec podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 15 (1/2019)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
  Pytania prawne skierowane do Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od czerwca 2018 r.)
 • Cezary Zalewski: Sprzedaż w toku postępowania sanacyjnego ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej (art. 323 Pr.Re.)
 • Zbigniew Miczek: Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 4 października 2018 roku (sygn. akt VIII GZ 182/18)
 • Paweł Janda: Obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstały przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego jako wierzytelność objęta układem
 • Piotr Zimmerman, Norbert Frosztęga: Status wierzytelności dywidendowych w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Rafał Adamus: Kompetencja sędziego-komisarza do żądania przedstawienia dokumentów przez osobę trzecią
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym – w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowym
 • Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska, Anna Czornik: Wykonywanie uprawnień korporacyjnych z udziałów (akcji) przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym
 • Rafał Adamus: Obowiązki syndyka w związku ze zwolnieniami grupowymi
 • Jakub Rak: Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych w drodze konwersji na udziały lub akcje
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin: Zwrot niedozwolonej pomocy publicznej w przypadku restrukturyzacji i upadłości – omówienie sprawy Oltchim

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 14 (4/2018)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Rafał Adamus: Wpływ restrukturyzacji i upadłości na działalność przewoźnika lotniczego
 • Mirosław Mozdżeń, Joanna Juszczyk-Posiła: Podwójna odpowiedzialność członków upadłych SKOK-ów. Obowiązki syndyka masy upadłości w zakresie dochodzenia roszczeń z tego tytułu
 • Witold Missala, Łukasz Wolbach: Oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych
  – wybrane problemy
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Zaskarżanie uchwały rady wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych
 • Patrycja Grenda, Łukasz Grenda: Restrukturyzacja wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem i wierzytelności z tytułu poręczenia na drodze jej konwersji na udziały lub akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Łukasz Świątek: Sytuacja prawna obligatariuszy na wypadek ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji emitenta
 • Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik: O kameleonie – jurysdykcja krajowa w sprawach ze skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa TSUE
 • Magdalena Zwolińska: Czy plan restrukturyzacyjny jest źródłem prawa pracy?
 • Kamila Cebelińska, Jakub Brzeski, Przemysław Wierzbicki: Pomoc publiczna w przypadku przygotowanej likwidacji
 • Bartosz Groele, Ewa Tkaczuk: Doręczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem wierzycieli zagranicznych – law in book and law in action
 • Mateusz Kaliński: INSO 2018

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 13 (3/2018)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. VI)
 • Paweł Janda: Zaskarżalność postanowień wydanych w celu zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
 • Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak: Odpowiedzialność prawna członków rady wierzycieli w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Rafał Adamus: Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może dochodzić od jej członków uzupełnienia straty bilansowej?
 • Grzegorz Kozub: Likwidacja masy upadłości w drodze przetargu i aukcji – w trybie art. 320 Pr.U. czy z wolnej ręki – kształtowanie dobrych praktyk
 • Karolina Schiffter, Bartosz Sierakowski: Redukcja zatrudnienia jako forma działań sanacyjnych w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego
 • Miłosz Młynarski: Syndyk masy upadłości jako strona umów działowych – wybrane zagadnienia
 • Piotr Paweł Wydrzyński, Łukasz Czarnocki, Piotr Olewniczak: Co wolno upadłemu? Prawa i obowiązki upadłego konsumenta. Część II
 • Łukasz Lewandowski: Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej a zawarcie układu – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 roku, II CSK 468/17
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Rozbieżności w wykładni pojęcia „czasu właściwego” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w kontekście art. 116 Ordynacji podatkowej oraz art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego
 • Łukasz Wolbach: Roszczenie o przelanie do masy upadłości sum nieprzekazanych wierzycielom – analiza wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 31 stycznia 2018 r., sygn. akt I ACA 1484/17
 • Tadeusz Czarnota: Bibliografia z zakresu upadłości i restrukturyzacji za rok 2017

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 12 (2.2018)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Rafał Adamus: Interpretacja „starego” art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych i 116 Ordynacji podatkowej
 • Michał Królikowski, Arkadiusz Górski: Pozorna czy realna kolizja obowiązków? Relacja art. 302 k.k. do art. 57 i 77 k.k.s.
 • Norbert Frosztęga: Wpływ ogłoszenia upadłości na udzielone przez dłużnika pełnomocnictwa
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin: Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. II
 • Renata Krasnosielska-Dajnowicz: Praktyczne aspekty zagadnienia wyłączenia od egzekucji tzw. środków europejskich i mienia zakupionego z tych środków w kontekście ogłoszonej upadłości
 • Aleksandra Krawczyk-Giehsmann: Rola nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym z układem częściowym
 • Piotr Paweł Wydrzyński, Łukasz Czarnocki, Piotr Olewniczak: Co wolno upadłemu? Prawa i obowiązki upadłego konsumenta. Część I
 • Katarzyna Sarek-Sadurska, Tomasz Sadurski: Stosowanie art. 23(1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego – wybrane zagadnienia
 • Anna Michalska: Stwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej przez sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z 23.02.2018 r.
 • Tadeusz Czarnota: Bibliografia z zakresu upadłości i restrukturyzacji za rok 2016
 • Patryk Filipiak: Konferencja naukowa „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 11 (1.2018)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Emil Szczepanik – Konferencja „Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych”
 • Paweł Janda – Realizacja roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • Rafał Adamus – Układ częściowy a problem głosowania w grupach
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin – Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. I
 • Klaudia Jakubiec, Maciej Tuszakowski – Rozpoznawanie zgłoszeń wierzytelności instytucji finansowych w postępowaniu upadłościowym konsumenta – zagadnienia praktyczne
 • Tadeusz Grzesiak, Mateusz Kaliński – Ochrona praw wspólników w układzie konwersyjnym – wątpliwości natury konstytucyjnej
 • Robert Fluder – Ochrona prawnokarna postępowań restrukturyzacyjnych przed negatywnymi zachowaniami dłużnika
 • Miłosz Młynarski – Wyznaczony przez sędziego-komisarza termin do zawarcia umowy sprzedaży
 • Marek Rechciński – Dobra współpraca banku z doradcą restrukturyzacyjnym – science fiction czy niedaleka przyszłość?
 • Anna Michalska – Wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej w toku postępowania upadłościowego
 • Arkadiusz Górski – Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 10 (4.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. III)
 • Dariusz Chrapoński – Materialnoprawne i procesowe aspekty odpowiedzialności na podstawie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego
 • Andrzej Torbus – Wpływ skutków ogłoszenia upadłości wynajmującego na umowę najmu nieruchomości
 • Cezary Zalewski – Układ częściowy
 • Rafał Adamus – Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja
 • Aleksander Jerzy Witosz – Układ a kwestia przedawnienia
 • Radomir Szaraniec – Problem przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych w toku postępowań restrukturyzacyjnych
 • Piotr Zimmerman, Norbert Frosztęga – Czy postępowanie upadłościowe może toczyć się
  pomimo stwierdzenia przez sąd braku podstaw do ogłoszenia upadłości?
 • Michał Królikowski, Łukasz Strycharczyk – Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku
  o upadłość celowej spółki deweloperskiej
 • Bartosz Sierakowski, Barbara Szczepkowska – Plan spłaty w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej a odpowiedzialność poręczycieli, współdłużników solidarnych i rzeczowych za zobowiązania upadłego
 • Sabina Korpalska – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw
  w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r.
 • Kazimierz Jeleński – Problemy z cesją wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz – Możliwość podniesienia zarzutu bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika na etapie tworzenia listy wierzytelności i spisu wierzytelności
 • Agata Majchrowska – Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa i uznane za bezskuteczne
  – w stosunku do masy upadłości – uwagi praktyczne
 • Anna Hrycaj – Sprawozdanie z II Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 9 (3.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II) – postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Piotr Gil – Zbycie nieruchomości przez syndyka masy upadłości po orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej upadłego – wybrane zagadnienia.
 • Karol Tatara, Łukasz Trela – Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack).
 • Grzegorz Godlewski, Anna Krzanicka-Burda – Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz – Przejście licencji, koncesji i zezwoleń w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym.
 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki bezskuteczności czynności upadłego – czynności prawne.
 • Maria Wiktorowicz, Marek Kochański, Małgorzata Anisimowicz – Sposób oznaczenia i reprezentacji masy sanacyjnej w postępowaniach sądowych.
 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk – Upadłość banku a możliwość wykonania promes przez syndyka. Rzekomy problem prawny rozwiązany w sposób ekonomiczny.
 • Adriana Kidawa – Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – problemy praktyczne.
 • Bartłomiej Solarz – Wykonalność a prawomocność postanowień w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym – zagadnienia praktyczne.
 • Maciej Tuszakowski, Łukasz Witkowski – Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jej ewentualne implikacje.
 • Magdalena Zwolińska – Nowy wyrok TSUE o przejściu zakładu pracy w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego.
 • Andrzej Gąsior – Pouczenie o odpowiedzialności karnej jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 8 (2.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. I).
 • Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński, Bartosz Sierakowski – Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym – wpływ na wybór osoby syndyka.
 • Patryk Filipiak – Dochodzenie roszczeń z tytułu bezskutecznych czynności prawnych na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe.
 • Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz – Interes wierzycieli a wstrzymanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w restrukturyzacji.
 • Grzegorz Kozub – Rada wierzycieli w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
 • Witold Missala, Łukasz Wolbach – Dostawa nieruchomości w postępowaniach upadłościowych a podatek od towarów i usług.
 • Zbigniew Miczek – Przechowywanie dokumentów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez doradców restrukturyzacyjnych.
 • Robert Fluder, Małgorzata Anisimowicz – Faktoring a postępowanie restrukturyzacyjne – studium problemu.
 • Marek Porzycki – Stosowanie unijnego prawa upadłościowego do polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Łukasz Grenda – Dopuszczalność ograniczeń w rozporządzaniu składnikami masy upadłości ustanowionych w toku innych postępowań.
 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk – Nieoczywista oczywistość. Sąd najwyższy o skutku egzekucyjnym wykonania przez syndyka umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.’

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 7 (1.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Aleksandra Machowska – Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości – niektóre problemy praktyki sadowej.
 • Grzegorz Kozub – Nowe wymogi formalne zgłoszeń wierzytelności w prawie upadłościowym.
 • Łukasz Grenda – Odstąpienie od umowy wzajemnej w postępowaniu sanacyjnym.
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Adam Królik – Postępowanie o zatwierdzenie układu – wybrane problemy praktyczne,
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół – Postępowanie podatkowe, a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym.
 • Jerzy Pałys – O pomocy publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym nigdy zbyt wiele.
 • Witold Missala – Dobre praktyki rachunkowości w postępowaniach upadłościowych.
 • Rafał Adamus – Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta.
 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zasada optymalizacji w postępowaniu upadłościowym.
 • Alicja Sobota, Marek Porzycki – Upadłość konsumencka małżonków – wady obecnego stanu prawnego i możliwe sposoby ich usunięcia.
 • Karolina Łapiak – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw w świetle nowego rozporządzenia upadłościowego – uwagi wstępne.
 • Paweł Kuglarz – Transgraniczna upadłość konsumencka – wyzwanie dla syndyka i dłużnika.

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 6 (4.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Stanisław Gurgul – Małżeńskie ustroje majątkowe a ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków
 • Anna Hrycaj, Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowski – Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Dariusz Chrapoński – Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi
 • Cezary Zalewski – Zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym
 • Paweł Janda – Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego o stanie przedsiębiorstwa dłużnika
 • Małgorzata Lewandowska-Myczka – Zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński – Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • Rafał Adamus – Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne
 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska – Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia w postępowaniu upadłościowym konsumenta
 • Andrzej Gąsior – Wejście w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, a odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
 • Anna Czornik, Paulina Koczwara – Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne
 • Agnieszka Biała – Plan restrukturyzacji: sporządzenie i ewaluacja w trakcie negocjacji z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne Biomed-Lublin SA
 • Maciej Gazda – Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 5 (3.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Cezary Zalewski: Sprawność postępowania upadłościowego – uwagi praktyczne
 • Paweł Biliński, Jarosław Horobiowski: Instytucja procesowa z art. 29 Prawa upadłościowego
  jako efektywny środek uporządkowania i uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu
  w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska, Konrad Forysiak: Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie
  upadłości wbrew obowiązkowi jako negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Zbigniew Miczek: Dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Anetta Malmuk-Cieplak: Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą na czynności komornika
 • Anna Hrycaj, Bartosz Sierakowski: Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego
  i innych zobowiązań masy upadłości
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Umowa o roboty budowlane i umowa kaucji gwarancyjnej w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane
 • Alicja Sobota: Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności
  w świetle jej normatywnej definicji
 • Maciej Geromin: Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne
 • Paweł Kuśmierek: Zdolność restrukturyzacyjna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Piotr Paweł Wydrzyński: O psychologicznych aspektach wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego
 • Wojciech Piłat: Nowe procedury przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji bankowych (resolution regime)

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 4 (2.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad układem – wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem
 • Joanna Kruczalak-Jankowska: Umowa leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane
 • Piotr Zimmerman: Skutki cesji wierzytelności dokonanej po otwarciu postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Łukasz Grenda: Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe
 • Dariusz Chrapoński: Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania cywilne dotyczące masy restrukturyzacyjnej i masy sanacyjne
 • Łukasz Trela, Adam Królik: Wpływ zdarzeń prawnych w toku postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego na bieg przedawnienia
 • Rafał Adamus: Czy prokurent nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika?
 • Bartosz Sierakowski: Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej po zmianach wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Anna Czornik, Ewa Tkaczuk: Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle nowelizacji
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe w podatku VAT z tytułu „ulgi za złe długi” sprzed nowelizacji ustawy z 16 listopada 2012 roku
 • Marcin Kubiczek, Karol Tatara: Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji
 • Jarosław Horobiowski: De Fide et Ratione numquam satis!

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 3 (1.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli – wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego
 • Rafał Adamus: Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Paweł Janda: Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym
 • Aneta Komenda: Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 • Daria Popłonyk: Zgłaszanie wierzytelności i tworzenie listy wierzytelności w odrębnym postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec deweloperów na mocy przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. i po tej dacie
 • Anna Żuława: Zaskarżalność wybranych postanowień w postępowaniach o otwarcie postępowań układowego i sanacyjnego na gruncie przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Jarosław Zagrodnik: Problem doręczania pism procesowych uczestnikowi procesu karnego, wobec którego ogłoszono upadłość
 • Wojciech Bokina: Wpływ ogłoszenia upadłości na postanowienie o zabezpieczeniu udzielone w postępowaniu karnym
 • Bartosz Groele, Paulina Koczwara: Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Anna Hrycaj: Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Zbigniew Miczek: O wierze w możliwość wprowadzania dobrych rozwiązań ustawowych
 • Piotr Stanisławiszyn: Artykuł 77 prawa restrukturyzacyjnego a wybrane regulacje prawa podatkowego na przykładzie podatku od towarów i usług
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 2 (2.2015)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Łukasz Lipowicz: Analiza wniosku restrukturyzacyjnego przez sąd – próba określenia przyszłej praktyki sądowej
 • Łukasz Grenda: Wniosek restrukturyzacyjny
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu
 • Jarosław Horobiowski: Kluczowe osiągnięcia nowelizacji
 • Rafał Adamus: Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści (art. 24 § 1 i 5 k.k.s.)
 • Zbigniew Miczek: Przepisy intertemporalne w Prawie restrukturyzacyjnym
 • Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak: Obowiązkowe ubezpieczenie OC syndyka
 • Paulina Koczwara, Bartosz Groele: Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym
 • Tomasz Rogala: Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla a nowe prawo restrukturyzacyjne
 • Rafał Adamus: Materialnoprawne i proceduralne zagadnienia dotyczące wyłączenia składników mienia z masy upadłości
 • Agnieszka Cybulska, Tomasz Biel: Metoda wyceny majątku przedsiębiorcy w kontekście nowego brzmienia przesłanki niewypłacalności wynikającej z nadmiernego zadłużenia

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF

nr 1 (1.2015)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Cztery postępowania restrukturyzacyjne
 • Wojciech Piłat: Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym
 • Aleksandra Machowska: Sprawy upadłościowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – najnowsze orzecznictwo
 • Paweł Kuglarz: Podstawowe standardy upadłości konsumenckiej w Polsce na tle wybranych regulacji europejskich
 • Jacek Werengowski: Postępowanie upadłościowe bez udziału wierzycieli
 • Patryk Filipiak, Anna Michalska: Uprawnienie wierzyciela rzeczowego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Rafał Adamus: Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Zbigniew Miczek: Nowe regulacje w zakresie podstaw ogłoszenia upadłości
 • Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski: Orzecznictwo SN i jego błędne interpretacje prawa upadłościowego jako przyczyna zmian w prawie
 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Wątpliwości odnośnie do przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie w przypadku menedżerów lub byłych przedsiębiorców ubiegających się o upadłość konsumencką
 • Paweł Janda: Artykuł 98 prawa upadłościowego i naprawczego jako podstawa restrukturyzacji kontraktów upadłego – uwagi ogólne

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF