Centrum Mediacji

Nr 21 – Ivan Smanio Prawo upadłościowe i mediacje wybrane zagadnienia

Nr 22 – Ivan Smanio Prawo restrukt. i mediacje wybrane zagadnienia

Mediacja jest postepowaniem pozasądowym dobrowolnym i poufnym. Bez zbędnego formalizmu typowego dla postępowania sadowego przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora strony mogą samodzielnie opracować optymalne dla siebie rozwiązania. Mediator wspiera strony w wypracowaniu polubownego rozwiązania sporu. Pozwoli to na oszczędzanie kosztów i czasu oraz na elastyczne i zindywidualizowane rozwiązania zachowując jednoczenie trwałość uzgodnień mediacyjnych. Mediacja prowadzi do wyjścia z problemowej sytuacji i sprzyja zapobieganiu przyszłym konfliktom. Więcej informacji o mediacjach dostępnych jest na stronie www.mediacja.gov.pl/ w szczególności informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych gdzie m.in. mowa o tym iż: Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.
 1. Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporów w formie polubownego porozumienia.
 2. Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
 3. Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 4. Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 1. Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa),albo po wszczęciu postępowania -na podstawie postanowienia sądu.
 2. W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
 3. Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów). W naszym Centrum Mediacji jeżeli strony nie wybiorą mediatora ale jest zgoda na mediację osobę mediatora wyznacza Prezes Centrum Mediacji z listy mediatorów Centrum Mediacji.
 1. Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.
 2. Zgodnie z regulaminem naszego Centrum Mediacji Mediacja powinna zakończyć się w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia przekazania Mediatorowi wniosku a Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszej sesji mediacyjnej.
 1. Po otrzymaniu postanowienia sądu lub wniosku stron, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając terminie wskazując miejsce spotkania.
 2. Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację.
 3. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 4. Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
 5. Mediacja jest poufna.
 6. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim.
 7. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 8. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
 1. Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.
 2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
 3. W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
 4. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 5. Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 6. Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 7. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.
 1. Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
 2. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.
 3. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.
 4. W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.