Komunikat Dziekana dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych na dzień 30 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00

Warszawa, dnia 01.06.2021r.

Szanowni Delegaci!

Koleżanki i Koledzy!

W imieniu konwentu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych zwołuję Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych na dzień 30 czerwca 2021r.  o godzinie 12:00, przy czym posiedzenie odbędzie się za pomocą platformy wideokonferencyjnej ZOOM. Nadmieniam, że po zmianie statutu uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zjeździe, są Członkowie Izby nie posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich na koniec roku poprzedzającego rok w którym odbywa się zjazd, co oznacza, że Członkowie, którzy wstąpili do KIDR w roku 2021, będą mogli uczestniczyć w Zjeździe w przyszłym roku.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zjazdu przez dziekana KIDR oraz przedstawienie pod głosowanie regulaminu zjazdu;
  2. Wybór Prezydium zjazdu przewodniczącego zjazdu, sekretarza oraz ich zastępców a także komisji mandatowo skrutacyjnej;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zjazdu;
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
  5. Sprawozdanie dziekana z działalności konwentu w roku 2020r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania rachunkowego Izby za 2020r.
  7. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności w roku 2020;
  8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium członkom organów KIDR;
  9. Zamknięcie obrad;

Delegaci zamierzający wziąć udział w Zjeździe, są obowiązani dokonać rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2021r. pod adresem https://bit.ly/3yQOYmr

Jedynie ci delegaci otrzymają łącze do obrad zjazdu i będą mogli uczestniczyć w zjeździe.

Jerzy Sławek, dziekan KIDR

zwołanie_Walne_KIDR_2021