Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów KIDR – Warszawa, 13.04.2023 r.

Warszawa, dnia 01.03.2023 r.

 

Szanowni Delegaci!

Koleżanki i Koledzy!

 

W imieniu konwentu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, zwołuję Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych na dzień 13 kwietnia 2023 r.  o godzinie 18:00, w Klubie Sosnowym, ul. Trakt Lubelski 40a w Warszawie. Nadmieniam, że po zmianie statutu uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zjeździe, są Członkowie Izby nieposiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich na koniec roku poprzedzającego rok w którym odbywa się zjazd, co oznacza, że Członkowie, którzy wstąpili do KIDR w roku 2023, będą mogli uczestniczyć w Zjeździe w przyszłym roku.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zjazdu przez dziekana KIDR oraz przedstawienie pod głosowanie regulaminu zjazdu;
  2. Wybór Prezydium zjazdu, Przewodniczącego Zjazdu, Sekretarza oraz ich zastępców a także Komisji Mandatowo-skrutacyjnej;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu;
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
  5. Sprawozdanie dziekana z działalności Konwentu w roku 2022r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania rachunkowego Izby za 2022r.
  7. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności w roku 2022;
  8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium członkom organów KIDR;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad;

Z przyczyn organizacyjnych, Delegaci zamierzający wziąć udział w Zjeździe, są proszeni o potwierdzenie obecności najpóźniej przed upływem 31 marca 2023r. pocztą elektroniczną na adres kidr@kidr.pl

 

 

Jerzy Sławek, dziekan KIDR

zwołanie2023