4 (2.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad układem – wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem
 • Joanna Kruczalak-Jankowska: Umowa leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane
 • Piotr Zimmerman: Skutki cesji wierzytelności dokonanej po otwarciu postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Łukasz Grenda: Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe
 • Dariusz Chrapoński: Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania cywilne dotyczące masy restrukturyzacyjnej i masy sanacyjne
 • Łukasz Trela, Adam Królik: Wpływ zdarzeń prawnych w toku postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego na bieg przedawnienia
 • Rafał Adamus: Czy prokurent nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika?
 • Bartosz Sierakowski: Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej po zmianach wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Anna Czornik, Ewa Tkaczuk: Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle nowelizacji
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe w podatku VAT z tytułu „ulgi za złe długi” sprzed nowelizacji ustawy z 16 listopada 2012 roku
 • Marcin Kubiczek, Karol Tatara: Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji
 • Jarosław Horobiowski: De Fide et Ratione numquam satis!

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF