33 (3/2023)

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Aleksander Jerzy Witosz: Prawo upadłego do żądania wyjaśnień i dokumentacji od syndyka
 • Anna Hrycaj: Wpływ ogłoszenia upadłości banku na rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie
  w procesach dotyczących „umów o kredyt frankowy”
 • Rafał Adamus: Skutki świadczenia dłużnika rzeczowego na rzecz obligatariuszy
  po ogłoszeniu upadłości emitenta obligacji
 • Paweł Janda: Klauzula nieważności postanowień umów w przypadku wszczęcia postępowania
  o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości, lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Patryk Filipiak, Rafał Kowalczyk: Dochodzenie roszczeń kredytobiorcy z tytułu nieważnej umowy o kredyt frankowy w postępowaniu upadłościowym banku – kredytodawcy
 • Norbert Frosztęga: Wpływ układu na zakres odpowiedzialności współdłużników
 • Piotr Kempiński, Rafał Kowalczyk: Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym – projektowane zmiany
 • Bartosz Groele, Jakub Chamielec: Dopuszczalność złożenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym zażalenia do Sądu Najwyższego w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela: Problem zgód korporacyjnych na sprzedaż w wykonaniu układu likwidacyjnego
 • Wojciech Młocek, Bartosz Magnowski: Wpływ ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej na postępowania cywilne prowadzone względem upadłego
 • Aleksandra Krawczyk: Zaskarżenie uchwały wspólników (akcjonariuszy) przez syndyka, zarządcę i nadzorcę w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych