34 (4/2023)

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Łukasz Kozakiewicz: Wierzytelności przedawnione w projekcie planu spłaty wierzycieli
 • Rafał Adamus: Problem zabezpieczenia roszczeń z kredytów frankowych
  przeciwko syndykowi masy upadłości banku – kredytodawcy
 • Piotr Zimmerman, Wojciech Bobik: Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo na mieniu dłużnika a egzekucja po zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Wybrane praktyczne aspekty związane z wykonywaniem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – część 2
 • Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik: Opłata sądowa od sprzeciwu do listy wierzytelności,
  ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń wynikających z czynności bankowych
 • Patrycja Grenda: Należności pracownicze w postępowaniu upadłościowym z uwzględnieniem sytuacji tzw. ubóstwa masy upadłości
 • Jakub Ostrowski: Wymóg złożenia oferty nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oznaczonemu adresatowi
 • Bartosz Sierakowski, Mateusz Waberski: Postępowania dotyczące masy układowej
  w orzecznictwie sądów administracyjnych – glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2023 r. (sygn. akt II OZ 96/23)
 • Raport – upadłości i restrukturyzacje – III kwartał 2023 r.