2 (2.2015)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Łukasz Lipowicz: Analiza wniosku restrukturyzacyjnego przez sąd – próba określenia przyszłej praktyki sądowej
 • Łukasz Grenda: Wniosek restrukturyzacyjny
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu
 • Jarosław Horobiowski: Kluczowe osiągnięcia nowelizacji
 • Rafał Adamus: Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści (art. 24 § 1 i 5 k.k.s.)
 • Zbigniew Miczek: Przepisy intertemporalne w Prawie restrukturyzacyjnym
 • Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak: Obowiązkowe ubezpieczenie OC syndyka
 • Paulina Koczwara, Bartosz Groele: Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym
 • Tomasz Rogala: Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla a nowe prawo restrukturyzacyjne
 • Rafał Adamus: Materialnoprawne i proceduralne zagadnienia dotyczące wyłączenia składników mienia z masy upadłości
 • Agnieszka Cybulska, Tomasz Biel: Metoda wyceny majątku przedsiębiorcy w kontekście nowego brzmienia przesłanki niewypłacalności wynikającej z nadmiernego zadłużenia

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF