3 (1.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli – wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego
 • Rafał Adamus: Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Paweł Janda: Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym
 • Aneta Komenda: Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 • Daria Popłonyk: Zgłaszanie wierzytelności i tworzenie listy wierzytelności w odrębnym postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec deweloperów na mocy przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. i po tej dacie
 • Anna Żuława: Zaskarżalność wybranych postanowień w postępowaniach o otwarcie postępowań układowego i sanacyjnego na gruncie przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Jarosław Zagrodnik: Problem doręczania pism procesowych uczestnikowi procesu karnego, wobec którego ogłoszono upadłość
 • Wojciech Bokina: Wpływ ogłoszenia upadłości na postanowienie o zabezpieczeniu udzielone w postępowaniu karnym
 • Bartosz Groele, Paulina Koczwara: Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Anna Hrycaj: Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Zbigniew Miczek: O wierze w możliwość wprowadzania dobrych rozwiązań ustawowych
 • Piotr Stanisławiszyn: Artykuł 77 prawa restrukturyzacyjnego a wybrane regulacje prawa podatkowego na przykładzie podatku od towarów i usług
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF