30 (4/2022)
NAKŁAD WYCZERPANY

  • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • Piotr Kędzierski: Czy wynagrodzenie syndyka może być kosztem likwidacji? Próba wykładni art. 345 ust. 1 Prawa upadłościowego
  • Łukasz Zawadzki: Prekluzja dowodowa w art. 258 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe czy też jej brak – rozstrzygnie Sąd Najwyższy
  • Rafał Adamus: Niektóre konsekwencje bezskuteczności czynności względem masy upadłości w świetle koncepcji tzw. skutku egzekucyjnego
  • Marek Porzycki, Bartosz Groele: Dopuszczalność złożenia wniosku sanacyjnego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem w spółce komandytowej przez wierzyciela spółki komandytowej
  • Łukasz Grenda: Bezskuteczność czynności prawnych – wybrane problemy praktyczne
  • Patryk Filipiak: Kilka uwag o zaliczce na wynagrodzenie nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym
  • Norbert Frosztęga, Wojciech Bobik: Zakaz wypowiadania umów w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Spółka cywilna w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wybrane zagadnienia
  • Joanna Podczaszy: Wymagalne zobowiązania powstałe na gruncie art. 299 K.S.H., a możliwość ich umorzenia w upadłości konsumenckiej

 

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF