jesteś w: Strona główna > Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny

Email This Page

Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny

REDAKCJA

ul. PCK 10/7
40-057 Katowice
tel. +48 32 323-14-09
fax +48 32 750-50-19
e-mail: prenumerata@kidr.pl

 

REDAKTOR NACZELNY

Mateusz Bienioszek
e-mail: mateusz.bienioszek@kidr.pl
tel. +48 32 323-14-09

 

PRENUMERATA

Cena kwartalnika w prenumeracie wynosi jedynie 140 zł brutto rocznie (35 zł za 1 egzemplarz).
W celu zaprenumerowania kwartalnika, prosimy o dokonanie wpłaty w kwocie 140 zł (brutto) i przesłanie mailem na adres prenumerata@kidr.pl:
1. danych do faktury
2. adresu do wysyłki kwartalnika (i faktury)
3. potwierdzenia przelewu

 

Dane do przelewu:
Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych
ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa
nr rachunku: 06 1160 2202 0000 0003 0562 8684
tytułem: „Prenumerata – Doradca Restrukturyzacyjny – numery od …. do …..”.

Istnieje również możliwość  nabycia numerów archiwalnych w cenie 50 zł brutto dokonując opłaty na w/w rachunek i wskazując w tytule przelewu dany numer kwartalnika.

 

Numery

 

nr 10 (4.2017)

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. III)
 • Dariusz Chrapoński – Materialnoprawne i procesowe aspekty odpowiedzialności na podstawie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego
 • Andrzej Torbus – Wpływ skutków ogłoszenia upadłości wynajmującego na umowę najmu nieruchomości
 • Cezary Zalewski – Układ częściowy
 • Rafał Adamus – Składniki majątkowe finansowane ze środków wspólnotowych a przygotowana likwidacja
 • Aleksander Jerzy Witosz – Układ a kwestia przedawnienia
 • Radomir Szaraniec – Problem przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych w toku postępowań restrukturyzacyjnych
 • Piotr Zimmerman, Norbert Frosztęga – Czy postępowanie upadłościowe może toczyć się
  pomimo stwierdzenia przez sąd braku podstaw do ogłoszenia upadłości?
 • Michał Królikowski, Łukasz Strycharczyk – Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku
  o upadłość celowej spółki deweloperskiej
 • Bartosz Sierakowski, Barbara Szczepkowska – Plan spłaty w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej a odpowiedzialność poręczycieli, współdłużników solidarnych i rzeczowych za zobowiązania upadłego
 • Sabina Korpalska – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw
  w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r.
 • Kazimierz Jeleński – Problemy z cesją wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz – Możliwość podniesienia zarzutu bezskuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika na etapie tworzenia listy wierzytelności i spisu wierzytelności
 • Agata Majchrowska – Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa i uznane za bezskuteczne
  – w stosunku do masy upadłości – uwagi praktyczne
 • Anna Hrycaj – Sprawozdanie z II Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 

nr 9 (3.2017)

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II) – postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Piotr Gil – Zbycie nieruchomości przez syndyka masy upadłości po orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej upadłego – wybrane zagadnienia.
 • Karol Tatara, Łukasz Trela – Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack).
 • Grzegorz Godlewski, Anna Krzanicka-Burda – Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz – Przejście licencji, koncesji i zezwoleń w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym.
 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki bezskuteczności czynności upadłego – czynności prawne.
 • Maria Wiktorowicz, Marek Kochański, Małgorzata Anisimowicz – Sposób oznaczenia i reprezentacji masy sanacyjnej w postępowaniach sądowych.
 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk – Upadłość banku a możliwość wykonania promes przez syndyka. Rzekomy problem prawny rozwiązany w sposób ekonomiczny.
 • Adriana Kidawa – Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – problemy praktyczne.
 • Bartłomiej Solarz – Wykonalność a prawomocność postanowień w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym – zagadnienia praktyczne.
 • Maciej Tuszakowski, Łukasz Witkowski – Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jej ewentualne implikacje.
 • Magdalena Zwolińska – Nowy wyrok TSUE o przejściu zakładu pracy w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego.
 • Andrzej Gąsior – Pouczenie o odpowiedzialności karnej jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.
 

nr 8 (2.2017)

W numerze:

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. I).
 • Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński, Bartosz Sierakowski – Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym – wpływ na wybór osoby syndyka.
 • Patryk Filipiak – Dochodzenie roszczeń z tytułu bezskutecznych czynności prawnych na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe.
 • Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz – Interes wierzycieli a wstrzymanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w restrukturyzacji.
 • Grzegorz Kozub – Rada wierzycieli w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
 • Witold Missala, Łukasz Wolbach – Dostawa nieruchomości w postępowaniach upadłościowych a podatek od towarów i usług.
 • Zbigniew Miczek – Przechowywanie dokumentów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez doradców restrukturyzacyjnych.
 • Robert Fluder, Małgorzata Anisimowicz – Faktoring a postępowanie restrukturyzacyjne – studium problemu.
 • Marek Porzycki – Stosowanie unijnego prawa upadłościowego do polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Łukasz Grenda – Dopuszczalność ograniczeń w rozporządzaniu składnikami masy upadłości ustanowionych w toku innych postępowań.
 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk – Nieoczywista oczywistość. Sąd najwyższy o skutku egzekucyjnym wykonania przez syndyka umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 

nr 7 (1.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Aleksandra Machowska – Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości – niektóre problemy praktyki sadowej.
 • Grzegorz Kozub – Nowe wymogi formalne zgłoszeń wierzytelności w prawie upadłościowym.
 • Łukasz Grenda – Odstąpienie od umowy wzajemnej w postępowaniu sanacyjnym.
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Adam Królik – Postępowanie o zatwierdzenie układu – wybrane problemy praktyczne,
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół – Postępowanie podatkowe, a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym.
 • Jerzy Pałys – O pomocy publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym nigdy zbyt wiele.
 • Witold Missala – Dobre praktyki rachunkowości w postępowaniach upadłościowych.
 • Rafał Adamus – Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta.
 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zasada optymalizacji w postępowaniu upadłościowym.
 • Alicja Sobota, Marek Porzycki – Upadłość konsumencka małżonków – wady obecnego stanu prawnego i możliwe sposoby ich usunięcia.
 • Karolina Łapiak – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw w świetle nowego rozporządzenia upadłościowego – uwagi wstępne.
 • Paweł Kuglarz – Transgraniczna upadłość konsumencka – wyzwanie dla syndyka i dłużnika.
 

nr 6 (4.2016)

W numerze:

 • Stanisław Gurgul – Małżeńskie ustroje majątkowe a ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków
 • Anna Hrycaj, Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowski – Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Dariusz Chrapoński – Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi
 • Cezary Zalewski – Zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym
 • Paweł Janda – Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego o stanie przedsiębiorstwa dłużnika
 • Małgorzata Lewandowska-Myczka – Zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński – Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • Rafał Adamus – Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne
 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska – Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia w postępowaniu upadłościowym konsumenta
 • Andrzej Gąsior – Wejście w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, a odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
 • Anna Czornik, Paulina Koczwara – Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne
 • Agnieszka Biała – Plan restrukturyzacji: sporządzenie i ewaluacja w trakcie negocjacji z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne Biomed-Lublin SA
 • Maciej Gazda – Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych
 

nr 5 (3.2016)

W numerze:

 • Cezary Zalewski: Sprawność postępowania upadłościowego – uwagi praktyczne
 • Paweł Biliński, Jarosław Horobiowski: Instytucja procesowa z art. 29 Prawa upadłościowego
  jako efektywny środek uporządkowania i uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu
  w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska, Konrad Forysiak: Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie
  upadłości wbrew obowiązkowi jako negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Zbigniew Miczek: Dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Anetta Malmuk-Cieplak: Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą na czynności komornika
 • Anna Hrycaj, Bartosz Sierakowski: Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego
  i innych zobowiązań masy upadłości
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Umowa o roboty budowlane i umowa kaucji gwarancyjnej w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane
 • Alicja Sobota: Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności
  w świetle jej normatywnej definicji
 • Maciej Geromin: Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne
 • Paweł Kuśmierek: Zdolność restrukturyzacyjna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Piotr Paweł Wydrzyński: O psychologicznych aspektach wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego
 • Wojciech Piłat: Nowe procedury przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji bankowych (resolution regime)
 

nr 4 (2.2016)

W numerze:

 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad układem – wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem
 • Joanna Kruczalak-Jankowska: Umowa leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane
 • Piotr Zimmerman: Skutki cesji wierzytelności dokonanej po otwarciu postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Łukasz Grenda: Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe
 • Dariusz Chrapoński: Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania cywilne dotyczące masy restrukturyzacyjnej i masy sanacyjne
 • Łukasz Trela, Adam Królik: Wpływ zdarzeń prawnych w toku postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego na bieg przedawnienia
 • Rafał Adamus: Czy prokurent nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika?
 • Bartosz Sierakowski: Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej po zmianach wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Anna Czornik, Ewa Tkaczuk: Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle nowelizacji
 • Aleksandra Lubicz-Posochowska: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe w podatku VAT z tytułu „ulgi za złe długi” sprzed nowelizacji ustawy z 16 listopada 2012 roku
 • Marcin Kubiczek, Karol Tatara: Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji
 • Jarosław Horobiowski: De Fide et Ratione numquam satis!
 

nr 3 (1.2016)

W numerze:

 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli – wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego
 • Rafał Adamus: Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Paweł Janda: Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym
 • Aneta Komenda: Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 • Daria Popłonyk: Zgłaszanie wierzytelności i tworzenie listy wierzytelności w odrębnym postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec deweloperów na mocy przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. i po tej dacie
 • Anna Żuława: Zaskarżalność wybranych postanowień w postępowaniach o otwarcie postępowań układowego i sanacyjnego na gruncie przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Jarosław Zagrodnik: Problem doręczania pism procesowych uczestnikowi procesu karnego, wobec którego ogłoszono upadłość
 • Wojciech Bokina: Wpływ ogłoszenia upadłości na postanowienie o zabezpieczeniu udzielone w postępowaniu karnym
 • Bartosz Groele, Paulina Koczwara: Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Anna Hrycaj: Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Zbigniew Miczek: O wierze w możliwość wprowadzania dobrych rozwiązań ustawowych
 • Piotr Stanisławiszyn: Artykuł 77 prawa restrukturyzacyjnego a wybrane regulacje prawa podatkowego na przykładzie podatku od towarów i usług
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji
 

nr 2 (2.2015)

W numerze:

 • Łukasz Lipowicz: Analiza wniosku restrukturyzacyjnego przez sąd – próba określenia przyszłej praktyki sądowej
 • Łukasz Grenda: Wniosek restrukturyzacyjny
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu
 • Jarosław Horobiowski: Kluczowe osiągnięcia nowelizacji
 • Rafał Adamus: Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści (art. 24 § 1 i 5 k.k.s.)
 • Zbigniew Miczek: Przepisy intertemporalne w Prawie restrukturyzacyjnym
 • Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak: Obowiązkowe ubezpieczenie OC syndyka
 • Paulina Koczwara, Bartosz Groele: Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym
 • Tomasz Rogala: Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla a nowe prawo restrukturyzacyjne
 • Rafał Adamus: Materialnoprawne i proceduralne zagadnienia dotyczące wyłączenia składników mienia z masy upadłości
 • Agnieszka Cybulska, Tomasz Biel: Metoda wyceny majątku przedsiębiorcy w kontekście nowego brzmienia przesłanki niewypłacalności wynikającej z nadmiernego zadłużenia
 

nr 1 (1.2015)
NAKŁAD WYCZERPANY

W numerze:

 • Anna Hrycaj: Cztery postępowania restrukturyzacyjne
 • Wojciech Piłat: Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym
 • Aleksandra Machowska: Sprawy upadłościowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – najnowsze orzecznictwo
 • Paweł Kuglarz: Podstawowe standardy upadłości konsumenckiej w Polsce na tle wybranych regulacji europejskich
 • Jacek Werengowski: Postępowanie upadłościowe bez udziału wierzycieli
 • Patryk Filipiak, Anna Michalska: Uprawnienie wierzyciela rzeczowego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Rafał Adamus: Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Zbigniew Miczek: Nowe regulacje w zakresie podstaw ogłoszenia upadłości
 • Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski: Orzecznictwo SN i jego błędne interpretacje prawa upadłościowego jako przyczyna zmian w prawie
 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Wątpliwości odnośnie do przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie w przypadku menedżerów lub byłych przedsiębiorców ubiegających się o upadłość konsumencką
 • Paweł Janda: Artykuł 98 prawa upadłościowego i naprawczego jako podstawa restrukturyzacji kontraktów upadłego – uwagi ogólne
 

Menu